Activació del Pla d' Emergència-1

13/03/2020

Activació del Pla d' Emergència-1

BAN:

 

En JOAQUIM VILA GIBERT, Alcalde de l' Ajuntament de Margalef,

 

FAIG SABER:

Que arran de l' evolució del "Coronavirus",  i atès el comunicat emès pel Centre de Coordinació Operativa de Catalunya ( CECAT), l' Ajuntament de Margalef està en contacte permanent amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. En conseqüència, en data 13/03/2020 mitjançant Decret d' Alcaldia 12/2020 de 13 de març de 2020, del 13 al 27 de març de 2020, s' han adoptat les següents mesures preventives, a l'empara del que preveu l' article 21.1m) de la Llei 7/1985, de 2 d' abril, reguladora de les bases de Règim Local:

PRIMER-. Es recomana la suspensió de tots els actes organitzats a Margalef, públics i privats, que tinguin un aforament superior a 1.000 persones. Aquells actes que tinguin un aforament inferior, es recomana que tinguin un aformaent màxim  d' un terç de la seva capacitat.

SEGON-. Es recomana a totes les associacions, clubs i entitats locals que ajornin fins el 27 de març de 2020 les seves activitats extraordinàries.

TERCER-. L' Ajuntament anirà adoptant mesures extraordinàries segons l' evolució dels esdeveniments.

 

La qual cosa disposo per a general coneixement, a l' empara  del que preveu l' article 21.1e) de la Llei 7/1985 abans esmentada.

Margalef, 13 de març de 2020.

L' alcalde

Joaquim Vila Gibert.