Noticies

21/11/2022
FETS Per decret d'alcaldia de 11/10/2022 es van aprovar les bases per convocar les proves selectives per constituir una borsa de treball d' administratiu de l’ Ajuntament de Margalef grup al Grup C1, mitjançant oposició, en règim funcionari interí, per poder cobrir, de forma excepcional, eventuals...
20/10/2022
S'ha publicat al BOPT en data d' avui la convocatòria d'una borsa de treball per cobrir la plaça d'Administratiu per treballar a l' Ajuntament. Les bases es troben publicades al BOPT i el termini de presentació de sol.licituds s'iniciarà amb la publicació al DGOC.
02/03/2022
La Diputació de Tarragona ha concedit a l' Ajuntament de Margalef la quantitat de 12.167,39 euros de subvenció de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, en règim de concurrència competitiva.
02/03/2022
La Diputació de Tarragona ha concedit a l' Ajuntament de Margalef, dins del PAM 2017, la quantitat de 60.250 euros per les obres de la primera fase d' arranjament de l'edifici del consistori municipal, el qual suposa un 75'81 % del total del preu d'adjudicació de l'obra.
28/02/2022
La Diputació de Tarragona ha aprovat concedir a l' Ajuntament de Margalef la quantitat de 22.000 euros en concepte de despesa corrent per l' anualitat del 2021.
20/12/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Margalef la subvenció del PAM anualitat 2021 per l'adquisició del magatzem agrícola situat a la parcela 89 del polígono 8 de Margalef. L' import de la subvenció és de 71.250 euros que suposa el 95% de l'import de l'adquisició.
09/11/2021
La Diputació de Tarragona, atorga un import màxim per actuacions culturals de l'ecatàleg dins de l'any 2.021, la quantitat de 8.573,00 €. Totes les activitats de l'ecatàleg que es duen a terme tenen la col·laboració de la Diputació de Tarragona.
13/10/2021
En data 13/10/2021 s'ha aprovat el Decret d' Alcaldia aprovant la llista provisional d'admesos i exclosos, nomenant la Comissió de Valoració i fixant la data de la primera prova que es transcriu literal: " Per decret d'alcaldia de 22/06/2021 es van aprovar les bases per convocar les proves...
28/04/2021
En data 21 de setembre de 2018, la Junta de Govern de Diputació de Tarragona ha adoptat l' acord de concessió del PEXI 2018 per la qual es concedeixen 5206 euros a l'Ajuntament de Margalef per les obres de Connexió independent dels carrers La Pobla i Eres al dipòsit regulador.
22/03/2021
S' ha publicat al Portal de Transparència de la Web de l' Ajuntament de Margalef l' acta d' aprovats per la borsa de treball de peo de serveis de l' Ajuntament de Margalef.

Pàgines