Noticies

17/11/2023 Actualitat
La quantia total de la subvenció que es rebrà, ascendeix a 5963,18 euros, ha anat destinada a la línia C per la ciberseguretat, mitjançant l'adquisició d'un servidor per tal d'evitar el filtratge de dades dins de l'entitat i la correcta gestió i emmagatzematge d'aquestes. Aquestes actuacions...
30/10/2023
La Diputació de Tarragona ha concedit a l' Ajuntament de Margalef una subvenció per import de fins a 32606,19 euros i una altra subvenció de fins a 37.921,49 euros per sufragar les despeses de les obres de Renovació de la Xarxa d' aigua potable Aquestes ajudes corresponen a les anualitats del PAM...
21/07/2023
S'han publicat al BOPT les bases reguladores per l' adjudicació de llicències temporals d'ocupació de la via pública per les barres de festes majors de Margalef. Podeu accedir al següent link. https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=rcerca&vw=0&ebop_any=2023&dini=&...
28/03/2023
La Diputació de Tarragona va atorgar a l’Ajuntament de Margalef una subvenció per import de 12.796,71 Euros per al finançament de despeses de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, corresponent a la convocatòria de l’any 2022, amb el següent detall: Beneficiari:...
23/03/2023
S'ha publicat al tauler d' edictes de la pàgina web de l' Ajuntament amb data 23/03/2023 el decret amb el llistat d' aspirants admesos i exclosos per la convocatòria a peó de tasques múltiples a mitja jornada de l' Ajuntament de Margalef.
22/02/2023
La Diputació de Tarragona ha aprovat concedir a l' Ajuntament de Margalef la quantitat de 22.000 euros en concepte de despesa corrent per l' anualitat del 2021.
16/02/2023
En data 14 de febrer de 2023 per decret d' alcaldia, atesa la impossibilitat d'efectuar les proves dins de termini establert, s'ha revocat el decret d' aprovació de les bases de convocatòria de la borsa per cobrir la vacant d' agutzil i s'ha disposat la publicació de nou de la convocatòria segons...
06/02/2023
Actualitzat a data 16/02/2023 De conformitat amb l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, s’obra un termini de quinze dies hàbils de consulta pública respecte la proposta de modificació puntual del Pla d’Ordenació...
21/11/2022
FETS Per decret d'alcaldia de 11/10/2022 es van aprovar les bases per convocar les proves selectives per constituir una borsa de treball d' administratiu de l’ Ajuntament de Margalef grup al Grup C1, mitjançant oposició, en règim funcionari interí, per poder cobrir, de forma excepcional, eventuals...
20/10/2022
S'ha publicat al BOPT en data d' avui la convocatòria d'una borsa de treball per cobrir la plaça d'Administratiu per treballar a l' Ajuntament. Les bases es troben publicades al BOPT i el termini de presentació de sol.licituds s'iniciarà amb la publicació al DGOC.

Pàgines