ANUNCI. DECRET DE REVOCACIÓ DE LES BASES DE CONVOCATÒRIA DE LA BORSA D'AGUTZIL I NOVA PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

16/02/2023

ANUNCI. DECRET DE REVOCACIÓ DE LES BASES DE CONVOCATÒRIA DE LA BORSA D'AGUTZIL I NOVA PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

En data 14 de febrer de 2023 per decret d' alcaldia, atesa la impossibilitat d'efectuar les proves dins de termini establert,  s'ha revocat el decret d' aprovació de les bases de convocatòria de la borsa per cobrir la vacant d' agutzil i s'ha disposat la publicació de nou de la convocatòria segons decret literal que s' adjunta al següent link: /sites/margalef/files/recursos/decretrevocacio_0.pdf