BORSA DE TREBALL DE PEO DE SERVEIS DE L'AJUNTAMENT DE MARGALEF

25/09/2020

BORSA DE TREBALL DE PEO DE SERVEIS DE L'AJUNTAMENT DE MARGALEF

  ANUNCI

 

Per Resolució de l’Alcaldia de data 15/07/2020 es va resoldre convocar el procés per seleccionar el personal que ha de formar part d’una Borsa de treball de personal laboral temporal, denominació “Auxiliar administratiu de gestió”, Equivalent al Grup C, Subgrup C2 de personal funcionari, nivell de titulació  “graduat en educació secundària obligatòria (ESO), Graduat Escolar, Tècnic auxiliar, grup C2, sistema selectiu concurs de valoració de mèrits, per cobrir de manera àgil i ràpida vacants, substitucions i qualsevol altre tipus de contingència temporal d’aquest grup professional que es doni a l’Ajuntament,  d’acord amb les bases que tot seguit es transcriuen:

 

BASES QUE REGIRAN LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’OPERARI/ÀRIA DE TASQUES MÚLTIPLES, PERSONAL LABORAL TEMPORAL, MITJA JORNADA.

 

BASE 1ª.- Objecte de la convocatòria

 

L'objecte de la present convocatòria és constituir una borsa de treball de personal laboral, mitja jornada, denominació operari/ària de tasques múltiples amb caràcter de personal laboral, categoria personal peó, grup de classificació AP, per cobrir vacants, substitucions i qualsevol altre tipus de contingència d’aquest grup professional que es doni a l’ajuntament.

 

El personal que formarà part d’aquesta borsa serà seleccionat mitjançant concurs.

 

El personal contractat tindrà assignades les retribucions bàsiques i complementàries segons el grup de classificació.

 

La present convocatòria es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en el Diari oficial de la Generalitat de Catalunya, a la seu electrònica de l’Ajuntament i al Portal de Transparència. La resta de publicacions del procés selectiu es realitzarà a la seu electrònica de l’Ajuntament en els termes establerts en aquestes Bases.

 

Les funcions principals del lloc de treball són:

 • Neteja i manteniment de carrers, places, camins, parcs, dependències i serveis públics.
 • Realitzar tasques de manteniment de les instal·lacions per al seu correcte funcionament.
 • Realitzar treballs de suport o elementals vinculats a la construcció, reparació i manteniment

de construccions, instal·lacions d’aigua, gas, electricitat, obres, pintura, fusteria i llauneria.

 • Fer servir les eines, equips i maquinària necessaris pel desenvolupament dels treballs encomanats i tenir cura del seu estat de conservació.
 • Netejar i mantenir en adequades condicions d’ús els espais i materials de les instal·lacions i

preparar-los per a la seva correcta utilització.

 • Rebre i transportar material municipal.
 • Qualsevol altre servei complementari als anteriors.
 • Lectura dels comptadors.

 

 

Les persones que participin en aquest procés selectiu, i el superin, formaran part de la borsa de treball. Es constituirà una llista de persones per ordre de la puntuació total obtinguda segons el resultat dels mèrits acreditats i valorats, la qual cosa determinarà l’ordre de prioritat en la crida de les persones candidates.

 

En la crida de les persones se seguirà l’ordre de la puntuació final obtinguda, de major a menor puntuació. En el cas que en procedir a l’ordenació de les persones candidates, d’acord amb la puntuació total obtinguda, es produïssin empats, es resoldran atenent successivament els criteris següents:

 

 

 • Major puntuació global a l’apartat de treball realitzat en altres llocs similars al que es convoca i en segon lloc a l’apartat de formació relacionada amb el lloc de treball.
 • De persistir l’empat s’efectuarà un sorteig.

 

BASE 2ª.- Gestió de la borsa

 

 1. 1Constituïda la borsa, com a mitjans de crida a les persones candidates per a cobrir les contractacions de personal laboral que sigui necessari, s’utilitzarà la comunicació telefònica i el correu electrònic. Es realitzaran dues trucades telefòniques en franges horàries diferents a intervals no inferiors a 1 hora, en el mateix dia o diferent, i es trametrà un correu electrònic. Tota comunicació entre l’Administració i les persones interessades que derivi de l’aplicació d’aquest procés s’efectuarà emprant l’adreça de correu electrònic i el telèfon facilitat a tal efecte, sent d’exclusiva responsabilitat de les persones candidates la seva inclusió a la sol·licitud de participació en aquest procés selectiu, així com, en el seu cas, la seva actualització (amb comunicació escrita adreçada a l’Ajuntament). Si no es pot contactar amb l’aspirant per cap dels mitjans esmentats en un termini màxim de 24 hores, aquest veurà decaigut el seu dret en aquella crida, i es contactarà amb el següent aspirant de la llista, si bé l’aspirant mantindrà la mateixa posició, sens perjudici que si és impossible contactar en tres propostes de contractació se l’exclourà de la borsa.

 

 1. 2Quan sorgeixi una necessitat de personal es contactarà la persona que tingui major puntuació de la borsa que estigui disponible, d’acord amb els criteris següents:

 

 • Es consideraran disponibles per cobrir llocs les persones de la borsa que no prestin serveis en aquell mateix moment a l’Ajuntament, llevat de les excepcions establertes per al contracte de relleu. En aquest sentit, d’acord amb el que estableix l’article 12.7 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut dels treballadors, els contractes de relleu s’oferiran a les persones que els correspongui per ordre de puntuació a la borsa que estiguin en situació d’atur o que tinguin concertat amb l’Ajuntament un contracte de durada determinada.
 • Quan un treballador/a temporal finalitzi el seu contracte s’incorporarà de nou a la borsa en la mateixa posició que tenia sempre i quan la valoració de l’Ajuntament hagi estat favorable. A aquest efecte l’Ajuntament emetrà, si escau, un informe sobre la idoneïtat de la prestació dels serveis i el manteniment de la persona a la borsa un cop finalitzada la contractació corresponent. Els informes negatius que s’emetin sobre la prestació del servei dels treballadors/ores es trametran a la persona treballadora a fi i efecte d’al·legacions. Posteriorment l’Ajuntament resoldrà sobre l’exclusió o no de la persona a la borsa.
 • El rebuig de la 1ª i 2ª proposta de contractació per part dels candidats suposarà que la persona cridada passi al darrer lloc de la borsa de treball, llevat que estigui en situació de baixa mèdica o altra situació de suspensió establerta en aquestes Bases i degudament acreditada. En aquest sentit és causa de suspensió: la incapacitat temporal; el part, adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent o simple, paternitat i naixement de fills/es prematurs/es o que per qualsevol altra causa hagin de romandre hospitalitzats/des a continuació del part, sempre que concorrin els requisits que donen dret a gaudir del permís corresponent; defunció de familiars fins a segon grau de consanguinitat o afinitat, amb una limitació temporal de fins a quatre dies; compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic, pel temps que sigui indispensable per donar compliment al deure; matrimoni propi, si la celebració ha tingut lloc dins dels vint dies naturals anteriors a l’oferiment de la proposta de contractació o ha de tenir lloc dins dels vint dies naturals següents. En el cas que la persona

 

 

interessada al·legui alguna de les causes esmentades no es modificarà la seva posició dins de la borsa. La persona interessada ha de justificar documentalment el motiu de suspensió davant l’Ajuntament.

 

 1. 3Seran causes d’exclusió de la borsa de treball:

 

 • No superar el període de prova establert.
 • Estar sancionat/ada per resolució ferma en  via  administrativa  d’un  expedient  disciplinari incoat per la comissió d’una falta greu o molt greu.
 • Rebutjar, encara que justificadament, tres ofertes de  treball,  llevat  que  sigui per causa de baixa mèdica o altre causa de suspensió establerta expressament en aquestes Bases. Tal i com s’ha indicat, el rebuig de la primera i segona oferta de treball comportarà que la persona se situï a l’última posició de la borsa.
 • Haver estat impossible la localització de la persona en tres propostes de treball amb el benentès que és d’ exclusiva responsabilitat d’aquesta facilitar una adreça de correu electrònic i telèfon, i comunicar els canvis que s’hi produeixin.
 • Haver-se informat desfavorablement la prestació del servei.
 • Renunciar a un contracte de treball vigent o nomenament interí, ja iniciat.
 • La voluntat expressa del treballador/a de ser exclòs de la borsa.
 • No presentar la documentació per acreditar les condicions de capacitat i els requisits exigits

a la Base 3ª d’aquestes Bases.

 

 1. 4 La borsa tindrà una vigència de tres anys des de la seva constitució.

 

 1. 5 En l’exercici de les funcions atribuïdes a les places ofertes és d’aplicació la normativa sobre el règim d’incompatibilitats en el sector públic.

 

 

BASE 3ª.- Requisits que han de reunir o complir els/les aspirants.

 

Per ser admès i prendre part en la convocatòria, els aspirants han de reunir, a la data d’acabament del

termini de presentació de sol·licituds, els següents requisits:

 

 1. Tenir la nacionalitat espanyola, d'acord amb les lleis vigents, o tenir la nacionalitat de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o d'aquells estats als quals, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors, de conformitat amb l’article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, la Llei 4/2000 d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya, i la Llei 14/2003, de 20 de novembre, sobre els drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, i disposicions concordants. Els aspirants estrangers han d’acreditar la seva nacionalitat.

Les previsions del paràgraf anterior seran d’aplicació, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, al cònjuge dels espanyols i dels nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret i als seus descendents i als del seu cònjuge sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat dependents.

 

Les persones estrangeres amb residència legal a Espanya podran accedir a les Administracions Públiques, com a personal laboral, en igualtat de condicions que les espanyoles.

Els/Les aspirants estrangers/eres han d’acreditar un coneixement de nivell intermedi o superior o nivell B2 o C2 del castellà. En cas que els aspirants no puguin acreditar documentalment la possessió dels esmentats coneixements, el procés de selecció ha de contenir una prova o l’exercici de coneixements orals i escrits de llengua castellana que han de superar; a no ser que les proves selectives impliquin per sí mateixes la demostració d’aquest coneixement. La prova, si escau, s’ha de qualificar “d’apte” o “no apte”, sent necessari obtenir la valoració “d’apte” per passar a la fase de concurs.

 

Restaran exempts/tes de la realització d’aquesta prova les persones aspirants que aportin amb la presentació de sol·licitud fotocòpia compulsada d’algun dels següents documents:

 

 • Certificat conforme s’ha cursat la primària, secundària i/o batxillerat a l’Estat espanyol.
 • Diploma de nivell superior d’espanyol que estableix el Reial decret 1137/2002, de 31 d’octubre, o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves adreçades a la seva obtenció.
 • Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes.

 

 1. Posseir la capacitat funcional per a realitzar les tasques.

 

 1. Haver complert setze anys i no excedir de l’edat de jubilació forçosa fixada per la llei. Només per llei podrà establir-se una altra edat màxima, diferent de l’edat de jubilació forçosa, per a l’accés a l’ocupació pública.

 

 1. Posseir el certificat d'escolaritat o qualsevol altre de nivell superior, o bé estar en condicions de tenir l’acreditació corresponent en la data que acaba el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en les proves selectives.

En cas de titulacions obtingudes a l’estranger, han d’estar acompanyades de l’ordre ministerial de reconeixement del títol expedit, de conformitat amb la normativa reguladora de la homologació i consolidació dels títols i estudis estrangers.

 

 1. No patir cap malaltia ni disminució que impedeixi el desenvolupament de les corresponents funcions.

 

 1. No haver estat separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni estar inhabilitat/da absolutament o especialment per a l’ocupació de càrrecs públics per resolució judicial o per a exercir funcions similars a les que es desenvolupaven. En el cas de ser nacional d’un altre estat, no trobar-se inhabilitat/da o en situació equivalent ni haver estat sotmès/a a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat, en els mateixos termes l’accés a l’ocupació pública.

 

 

 1. Complir les condicions específiques per exercir les funcions que dins el cos i l’escala li poden ser

encomanades.

 

 1. Posseir el certificat de nivell bàsic de català, A2. En cas que les persones aspirants no puguin acreditar documentalment la possessió del nivell de català exigit, el procés de selecció ha de contenir una prova o l’exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell al requerit a la convocatòria, que han de superar aquests aspirants.

 

No obstant l’anterior, i d’acord amb l’establert en l’art. 5 del Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya, resten exempts de realitzar la prova de coneixements de la llengua catalana:

 

- les persones aspirants que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a l’Ajuntament de Margalef, en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior a l’exigit a la convocatòria,

 

 1. Posseir el permís de conduir vehicles de la classe B

 

BASE 4ª.- Presentació de sol·licituds

 

Les persones aspirants que desitgin prendre part en aquesta convocatòria han de presentar una instància segons model normalitzat de sol·licitud d’admissió juntament amb el currículum vitae i documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits al·legats, mitjançant fotocòpia simple, llevat del català i/o castellà que caldrà presentar original o fotocòpia compulsada al Registre General de l’Ajuntament de Margalef, en horari de registre, dijous de 9:00 a 14:00 o divendres de 9:00 a 12:30 o en qualsevol dels llocs a què fa referència l’art. 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques en relació amb la disposició derogatòria i la disposició transitòria 4a. d’aquesta llei.

 

Els aspirants han de manifestar en la sol·licitud que compleixen tots i cadascun dels requisits exigits en aquestes bases, referits sempre a la data d’expiració del termini assenyalat per a la presentació de les sol·licituds, sens perjudici de la seva posterior acreditació en finalitzar el procés selectiu.

 

A la instància s’hi adjuntarà la següent documentació:

 • Currículum vitae.
 • Fotocòpia simple del DNI
 • Fotocòpia simple del permís de conducció B.
 • Fotocòpia simple de la documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits al·legats.

L’experiència laboral s’acreditarà mitjançant el contracte laboral o certificació de l'empresa en el qual constin, en tot cas, les funcions realitzades, al qual s'unirà inexcusablement el certificat de vida laboral expedit per l'òrgan competent de la Seguretat Social.

Els mèrits obtinguts a l’estranger s’han d’acreditar mitjançant certificats degudament traduïts

a qualsevol de les dues llengües oficials de Catalunya.

 

 

 

Tota aquesta documentació s’ha de presentar dins del termini de presentació d’instàncies llevat de l’acreditació del nivell de llengua catalana i/o castellana si escau que pot presentar-se fins el moment de la realització de la prova de castellà/català, si s’escau.

 

D’acord l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de caràcter personal subministrades pels aspirants en emplenar la sol·licitud, així com les contingudes en la documentació adjunta per tal de participar en els processos selectius de l’Ajuntament, seran objecte de tractament automatitzat per l’Ajuntament. Per exercir els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació, els candidats han de dirigir-se al responsable del tractament, que és l’Ajuntament de Margalef.

 

 

BASE 5 ª.- Termini de presentació de sol·licituds:

El termini per presentar les sol·licituds per participar en el procés selectiu és de 10 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de les bases a la seu electrònica de l’Ajuntament.

 

 

BASE 6ª.- Admissió dels aspirants

 

Expirat el termini de presentació d'instàncies, l'Alcaldia dictarà resolució, en el termini d'un mes, declarant aprovada la llista provisional d'admesos / admeses i exclosos / excloses i assenyalant el termini de 3 dies per a l'esmena de defectes pels/per les aspirants exclosos/excloses. Així mateix, en el termini esmentat es podrà presentar qualsevol reclamació pertinent pels/per les interessats / interessades.

 

Transcorregut aquest termini s’aprovarà la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos que es publicarà a la seu electrònica de l’ajuntament, anunciant-se el dia, hora i lloc que hauran de realitzar-se les proves. Aquesta publicació substitueix la notificació individual als interessats d’acord amb l’art. 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Si no s’hi presenten reclamacions o es desestimen per silenci, la llista d’aspirants admesos i exclosos esdevindrà definitiva sense necessitat de nova resolució i posterior publicació. Si se’n produeixen, l’alcalde ha de resoldre estimar-les o desestimar-les definitivament en el termini de 30 dies següents a la finalització del termini per a la seva presentació i ha de notificar les resolucions, individualment als aspirants. Tot seguit s’ha d’esmenar la llista d’admesos i exclosos i s’ha de publicar només l’esmena a la seu electrònica de la Corporació i a la seu electrònica de l’ajuntament. Si manca la resolució expressa, les al·legacions s’han d’entendre desestimades.

 

Per a més informació podeu trucar a l’ajuntament al telèfon  977819167 , en horari d’atenció al públic (DIJOUS DE 09:00 A 14:00 I DIVENDRES DE 9:00 A 12:30 HORES) .

 

 

BASE 7a. Tribunal qualificador.

 

El Tribunal qualificador serà col·legiat i la seva composició s’haurà d’ajustar als principis d’imparcialitat i professionalitat dels seus membres i es tendirà, així mateix, a la paritat entre home i dona.

 

El Tribunal que s’ha de constituir per valorar el procés selectiu ha de tenir la següent composició:

 

PRESIDÈNCIA:  1  president designat pel Consell Comarcal del Priorat

VOCALS:  2 vocals designats pel Consell Comarcal del Priorat

SECRETARI/ÀRIA: l’actuació del qual/de la qual és de fedatari/a. No serà membre del tribunal qualificador.

 

La designació nominal dels membres del tribunal, que ha d’incloure la dels respectius suplents, correspon a la presidenta de la corporació i s’ha de fer en la resolució per la qual s’aprova la llista d’admesos i exclosos.

 

El tribunal pot disposar la incorporació d’assessorament especialitzat per a totes o alguna de les proves. Les persones assessores no tenen vot.

 

La composició del tribunal s’ha d’ajustar al principi d’especialitat i tots dels seus membres vocals han de tenir una titulació igual o superior a l’exigida per a l’accés a les places de la convocatòria.

 

El tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l’assistència com a mínim de la meitat dels seus membres, bé siguin titulars, bé suplents, i sempre és necessària la presència de la presidència i de la secretaria. Les decisions s’han d’adoptar per majoria de vots dels membres presents i, en cas d’empat, ha de resoldre el vot de qui actuï com a president/a. Tots els membres actuen amb veu i vot, tret del secretari/a, l’actuació del qual/de la qual és de fedatari/a. No obstant això, tindrà veu i vot quan alhora sigui membre del Tribunal qualificador computant-se com un únic vot.

 

La participació en el tribunal qualificador pot donar lloc a la indemnització reglamentària, en concepte d’assistència, d’acord amb el que estableix el Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.

 

Els membres del tribunal es poden abstenir i les persones aspirants poden recusar-los si concorre algun dels motius de l’article 23 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic, en el termini de 10 dies comptats a partir de l’endemà de la publicació a la seu electronica, a la seu electrònica de l’Ajuntament o al Portal de Transparència de l’Ajuntament de la resolució per la qual es nomenen els membres del tribunal.

 

De la sessió que faci el tribunal qualificador s’ha d’estendre l’acta corresponent, signada pel secretari, que n’ha de donar fe, amb el vistiplau de la presidència, i per tots els membres.

 

En tot cas, el funcionament del tribunal qualificador s’ha d’adequar a les normes pròpies dels òrgans col·legiats contingudes a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

 

 

BASE 8a. Desenvolupament del procés selectiu.

 

El sistema de selecció serà per concurs amb la fase prèvia de coneixements de llengua catalana i castellana per aquells aspirants que no ho hagin acreditat prèviament segons l’establert en aquestes Bases:

 

Fase de coneixement de llengües (en cas de ser necessari):

 

Llengua catalana

 

Consisteix en la realització d’una prova de coneixements de llengua catalana que consta de dues parts:

 

Primera part. S’hi avaluaran el domini de l’expressió escrita, per mitjà del a redacció d’un text i els

coneixements pràctics de llengua, mitjançant preguntes sobre aspectes lingüístics.

 

Segona part: S’hi avaluarà l’expressió oral amb la lectura en veu alta d’un text i una conversa sobre temes generals d’actualitat.

 

La durada màxima d’aquesta prova serà determinada pel tribunal. El resultat de l’exercici serà d’APTE o de NO APTE, i caldrà obtenir la qualificació d’APTE/A per a participar en el procés selectiu.

 

Queden exempts de la realització d’aquesta prova els aspirants que acreditin documentalment estar en possessió del certificat A2 de coneixements de nivell bàsic de català, segons l’establert en aquestes bases i es consideraran com a aptes.

 

Llengua castellana

 

Només els aspirants que no compleixin els requisits establerts en la Base 3a, en relació al coneixement de llengua castellana.

 

Consisteix en una prova de coneixements de llengua castellana, de caràcter eliminatori, en què els/les aspirants hauran de realitzar un exercici que consistirà en una redacció de 200 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb els membres del tribunal.

 

La qualificació de la prova serà APTE o NO APTE i caldrà obtenir la qualificació d’APTE per a participar en el procés selectiu.

 

Resten exempts de la realització d’aquesta prova els aspirants que acreditin documentalment, fins el moment de la realització d’aquesta prova, estar en possessió dels coneixements de llengua castellana de nivell intermedi o superior o B2 o C2 i es consideraran com a aptes.

Concurs: Valoració del currículum.

 

Es valoraran els mèrits aportats pels aspirants justificats mitjançant currículum vitae i documentació

acreditativa dels mateixos, d’acord amb el següent barem:

 

 1. Experiència laboral (fins a un màxim de 3,5):

 

Serveis prestats a l’Administració Púbica: L’antiguitat en serveis prestats es valora a raó de  0,10 punts per mes complet de serveis, o fracció mensual que proporcionalment li correspongui.

 

Es computen els serveis efectius prestats en administracions públiques tenint en compte que

el temps de serveis prestats simultàniament només s’ha de computar una vegada.

 

Documents justificatius : certificat expedit per l’administració pública on s’hagin prestat els serveis.

 

-    Serveis prestats a l’empresa privada, en lloc o plaça de funcions i continguts iguals o similars al convocat. A raó de 0,10 punts per mes complet o fracció mensual que proporcionalment li correspongui.

 

Documents justificatius: informe de la vida laboral del sol·licitant emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, i la presentació de contractes de treball o nòmines, certificats o qualsevol altre mitjà que acrediti la naturalesa dels serveis prestats.

 

No es computen els serveis prestats simultàniament amb d’altres igualment al·legats.

 

 1. Formació, fins a un màxim de 3,5 punts) relacionada amb les funcions del lloc:

Es valora l’assistència als cursos de formació, d’especialització o de perfeccionament, en funció de la seva homologació o nivell acadèmic i de la relació amb les funcions pròpies del lloc de treball que es convoca, o amb habilitats que aquests llocs requereixen.

 

Els interessats han d’aportar, a més de la corresponent certificació, documentació que acrediti

els següents extrems: nombre d’hores, assistència o, en el seu cas, aprofitament.

 

 • Cursos entre 10 i 30 hores:  0,10 punts. Màxim 1 punt
 • Cursos de més de 30 hores:  0,20 punts. Màxim 1 punt

 

 1. Entrevista: consistirà en valorar la idoneïtat de l’aspirant amb relació a les funcions a

desenvolupar.

Es valorarà fins un màxim de 3 punts.

 

BASE 9a. Llista per puntuació total obtinguda i presentació de documents

 

Un cop finalitzades les proves s’ha de fer pública la llista d’aprovats, per ordre de puntuació total obtinguda. El Tribunal proposarà al president de la Corporació la constitució de la borsa de treball amb els aspirants que hagin superat aquest procés selectiu. Per Decret de l’Alcaldia es constituirà la Borsa de Treball que es regirà per l’establert en aquestes Bases i que contindrà una llista de persones per ordre de la puntuació total obtinguda segons el resultat de les proves i els mèrits acreditats i valorats, la qual cosa determinarà l’ordre de prioritat en la crida de les persones candidates per oferir-los les propostes de contractació.

 

En cas que cap dels aspirants superi el procés selectiu el tribunal ha de declarar deserta la convocatòria i per tant la borsa de treball no es constituirà.

 

La puntuació final de les proves selectives i la llista d’aprovats s’ha de publicar  a la seu electrònica de l’Ajuntament.

 

Els aspirants proposats presentaran els documents originals o fotocòpies compulsades acreditatives de compliment de les condicions de capacitat i dels requisits exigits a la convocatòria, així com dels mèrits al·legats, en el termini de 5 dies naturals, comptats a partir del següent al dia en què es faci pública la relació de persones seleccionades.

 

Els aspirants que dintre del termini indicat no presentin la documentació, seran exclosos de la Borsa de treball, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer en el cas de falsedat en la seva instància. Això, tret de casos de força major, els quals han de ser degudament comprovats i considerats per l’alcalde.

 

Els qui tinguin la condició de personal d’aquest Ajuntament resten exempts de justificar les condicions i els requisits ja acreditats i que no requereixen actualització; i únicament han d’acreditar les circumstàncies de les quals no hi hagi constància.

 

BASE 10a. Incidències

 

El president de la corporació, a petició pròpia o a proposta del president del tribunal qualificador, pot demanar, als efectes procedents, l’acreditació dels requisits i mèrits quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut incórrer els aspirants.

 

Mentre estigui constituït, el tribunal qualificador està facultat per resoldre els dubtes que sorgeixin en l'aplicació d'aquestes bases i podrà adoptar els acords que corresponguin en tots els supòsits no previstos en elles, per tal de facilitar el desenvolupament normal del procés selectiu, els quals podran ser objecte de recurs d'alçada davant de l'Alcalde, en el termini màxim d'un mes a comptar des de

 

l'endemà a la data de la seva notificació o publicació. Abans de la constitució del tribunal i després que aquest hagi efectuat la seva proposta aquesta facultat correspondrà a l'Alcaldia.

 

 

BASE 11a. Contractació del personal

 

El president de la corporació procedirà a la formalització per escrit dels contractes corresponents amb

els aspirants proposats, seguint l’ordre establert a la Borsa de treball constituïda.

 

La contractació s'haurà de publicar a la seu electrònica de l’Ajuntament i Portal de Transparència i se n'haurà de donar coneixement al ple en la primera sessió que tingui.

 

Base 12a. Període de prova.

 

Les persones contractades hauran de superar un període de prova d’un mes. Aquest període no s'aplicarà si el candidat seleccionat ja hagués realitzat les mateixes funcions amb anterioritat a l’Ajuntament, sota qualsevol modalitat de contractació, amb una durada mínima d’un mes.

 

En finalitzar el període de prova, l’Ajuntament farà un informe d’avaluació de l’aspirant sobre l’aplicació dels seus coneixements i les seves capacitats a les activitats realitzades, la qualitat i l’eficàcia en el desenvolupament de les diferents tasques i l’adaptació a l’entorn de treball.

 

En el cas que la persona aspirant no superi satisfactòriament el període de prova, perquè no assumeixi el nivell suficient d’integració i eficiència en el lloc de treball serà declarat no apte/a, per resolució motivada de l’òrgan competent, perdrà, en conseqüència, tots els drets a la seva contractació i es donarà per finalitzat el seu contracte. En aquest cas, l’òrgan competent formularà proposta de contractació a favor de la persona aspirant que tingui la puntuació següent més alta, la qual haurà de superar el corresponent període de prova.

 

Disposicions finals

 

Primera. En tot allò no previst en aquestes bases s’ha d’aplicar la normativa següent:

 • Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic
 • Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, que aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors
 • Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública
 • Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.  
 • Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
 • Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.
 • Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.

 

Segona. Règim de recursos

 

Contra les resolucions de l’Alcaldia, es pot interposar recurs potestatiu de reposició, dins del termini d'un mes, comptat a partir del dia següent al de la seva publicació o directament recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, dins del termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la notificació d'aquest acte, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre i els articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Contra els actes i resolucions dels tribunals qualificadors, en tant que es tracta d’òrgans col·legiats dependents de la Presidència de la corporació els actes dels quals no exhaureixen la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant l'alcalde en el termini i amb els efectes que estableixen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

 

Si es vol impugnar l’acord d’aprovació d’aquestes bases, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.

 

 

 

La secretaria-interventora

Sra. Helena Masegosa Marin