Cancel.lació de la Festa Major de Sant Salvador de Margalef.

25/06/2020

Cancel.lació de la Festa Major de Sant Salvador de Margalef.

CANCEL.LACIÓ DE LES FESTES MAJORS DE SANT SALVADOR DE MARGALEF DE L'ANY 2020.

Per Decret d' Alcaldia número 33/2020 de 25 de juny de 2020, s' ha acordat la cancel.lació de la Festa Major de Sant Salvador que se cel.lebra el dia 6 d'agost:

" Expedient: 4307510007-2020-0000033

Òrgan competent: Alcalde

 

DECRET

 

Cancel·lació de la Festa Major de Margalef per l' any 2020.

 

Fets

Amb motiu de la crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 des de l’Organització Mundial de la Salut i les autoritats sanitàries estatals i autonòmiques s’han aprovat un seguit de recomanacions i mesures de protecció bàsiques per evitar la propagació per contagi de la malaltia. Aquestes mesures venen referides, entre d’altres, a la separació entre persones i a la higiene, i suposen restriccions en els desplaçaments, incidint en tots els aspectes de l’activitat econòmica.

Amb l’aprovació del Reial Decret (RD) 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 (RD 463/2020) s’han aprovat, també, un seguit de mesures preventives, i algunes de limitatives, de caràcter extraordinari i temporal, per tal d’aturar la progressió del COVID-19 i protegir així la salut i seguretat de les persones, mesures que comporten, també, la restricció en els desplaçaments i que incideixen en tots els aspectes de l’activitat econòmica i lúdica.

En l’article 6 del RD 463/2020 s’estableix que les Administracions Públiques conserven les competències que li han estat atorgades per la legislació vigent en la gestió ordinària dels seus serveis per a adoptar les mesures que estimin necessàries en el marc de les ordres directes per les autoritats competents als efectes de l’estat d’alarma, sense perjudici d’allò establert als articles 4 i 5 de l’ esmentat Reial decret.

En la mateixa línia d’actuacions l’Ajuntament de Margalef ha aprovat les resolucions :

- Decret 8/20 d' Activació del pla PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc que passa d' alerta a EMERGENCIA 1.

- Decret 9/20 de Teletreball que prevu fer treball no presencial excepte en serveis bàsics o essencials que no es puguin cobrir d'aquesta manera.

- Decret 13/20 d' actualització de les mesures excepcionals en relació a la prevenció del SARS-COV-2.

- Decret 16/20 de Prórroga i noves mesures excepcionals en relació a la prevenció del SARS-COV-2.

- Decret 17/20 d' Adhesió al pacte de municipis de Catalunya per l' autoconfinament preventiu. - Decret 18/20 d' Adhesió al manifest dels ens locals davant la crisi del Coronavirus.

- Decret 19/20 de Mesures de caire econòmic per fer front als efectes que en els veins i veïnes està tenint el confinament provocat pel COVID-19.

Aquestes mesures afecten especialment als treballadors municipals, a la prestació de serveis públics i a la ciutadania.

En data 06/06/2020 s' ha dictat el RD 555/2020, de 5 de juny, pel que es prorroga per cinquena vegada  l' estat d' alarma declarat pel RD 463/2020 de 14 de març, pel que es declara l' estat d' alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària. 

En data 9 de juny de 2020 s' ha dictat el Real Decret-Llei 21 /2020 de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 que és vigent un cop finalitzada la última pròrroga de l' estat d'alarma fins que el Govern declari la finalització de situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Davant d' això, es fa evident la necessitat d' adoptar mesures que, una vegada ha cessat l' estat d' alarma, permetin conservar els avanços obtinguts en el període de "quarentena" que estem observant, raó per la qual resulta pertinent evitar durant un temps prudencial, posterior a l' aixecament de l' estat d' alarma, les manifestacions ciutadanes multitudinàries, inclosa la Festa Major de Margalef per l' any 2020.

En el present cas, la prudència i la seguretat sanitària aconsellen cancel.lar tots els actes i activitats de la Festa Major.

Consta informe del Regidor de Cultura  incorporat a l'expedient electrònic, conforme no s'han efectuat contractes ni assumit compromisos ni ajudes per a la celebració de la Festa Major de Margalef, amb la qual cosa, de suspendre´s aquestes, no es generarien danys i perjudicis a tercers ni conseqüències econòmiques negatives de cap tipus a l' Ajuntament.

Donada la competència que ostenta l' alcalde per l'adopció de les mesures necessàries i adequades en situacions de catàstrofe o infortuni públic o greu risc, 

Fonaments de dret

- l’article 21.1.m) i q) de la Llei 7/1995, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 53.1.m) i r) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.


En conseqüència, RESOLC:


PRIMER.- CANCEL·LAR, els actes programats per l’Ajuntament de Margalef amb motiu de Festa Major de Margalef,  per a l’any 2020, amb motiu de la crisi sanitària provocada pel COVID19.

SEGON - DISPOSAR que, amb referència al calendari de Festes Locals aprovat mitjançant acord del Ple municipal de data 23/07/2019, el dia 06/08 /2020 (festivitat de Sant Salvador), es manté com a festa local.

TERCER.- PUBLICAR aquesta resolució al web municipal i portal de transparència de l’Ajuntament de Margalef, així com al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, sense perjudici de la seva difusió per qualsevol altre mitjà idoni.

QUART-  DONAR COMPTE al Ple Municipal, en la propera sessió que se celebri, de conformitat amb els articles 21.1.m) de la Llei 7/1995, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i 53.1.m) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Règim de recursos:

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació"