CANCEL.LACIÓ DEL PROCÉS SELECTIU PER LA CONSTITUCIÓ DE LA BORSA DE TREBALL D'AUXILIAR ADMINISTRATIU

24/11/2020

CANCEL.LACIÓ DEL PROCÉS SELECTIU PER LA CONSTITUCIÓ DE LA BORSA DE TREBALL D'AUXILIAR ADMINISTRATIU

Per Decret d' Alcaldia de data 24/11/2020 s' ha decretat la cancel.lació del procés de formació de la borsa de treball per ocupar la plaça d' auxiliar administriu segons es transcriu:

Expedient: 4307510007-2020-0000034

Òrgan competent: Alcalde

DECRET

Cancel.lacio del procés de sel.lecció

Fets

PRIMER-. Atès que per decret d'Alcaldia núm. 34/2020 de data 15/07/2020 es
van aprovar les bases i la convocatòria que ha de regir el procés selectiu de la
constitució d'una Borsa de treball d’ Auxiliar administratiu de gestió publicat a la
pàgina web de l' Ajuntament en data 25/09/2020.

SEGON-. Atès que des d' aquesta corporació seguint les directrius sanitàries,
en base a l' actual situació de pandèmia, s'ha propiciat el teletreball, així com la
necessitat de sol.licitar la designació dels membres del Tribunal entre
funcionaris del SAM i del Consell Comarcal que tanmateix es troben
actualment en la impossibilitat d' acudir presencialment a les proves del procès
selectiu.

Fonaments de dret
1. Llei Orgànica 4/1981, d’1 de juny, dels estats d’alarma, excepció i setge.
2. Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma
per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 i resta
de disposicions i resolucions dictades en raó del mateix. Prorrogat per Reial
decret llei 476/2020, de 27 de març, i nova pròrroga establerta pel RDllei 487
/2020, de 10 d’abril.
3. Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de
Catalunya.
4. Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya.
5. Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals i demés disposicions
concordants, pel que fa a la prevenció de riscos laborals en les empreses i
compliment de la normativa.
6. Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors
contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball.
7. Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents i extraordinàries
per fer front a l'impacte econòmic i social de l'COVID-19.
8.Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 13.
9.Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
10. La competència per delegació de les atribucions de l’Alcalde establertes en
l’article 21 i 22 de la Llei de Bases de Règim Local i el 52 i 53 del Text Refós de
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

En conseqüència, RESOLC:

PRIMERA-. Cancelar fins a nou avís el procés sel.lectiu per la constitució
d'una Borsa de treball d’ Auxiliar administratiu de gestió per l' Ajuntament de
Margalef.

SEGONA-. Ordenar la publicació d' aquesta resolució al tauler d' anuncis de la
seu electrònica de l' Ajuntament de Margalef i a la pàginaweb municipal així
com la seva publicació al BOPT.
Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar
de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de
l'endemà de la seva notificació
L'Alcalde.
Joaquim Vila Gisbert