CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA A LA TRAMITACIÓ DE L’APROVACIÓ DE L’ ORDENANCES

09/07/2024

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA A LA TRAMITACIÓ DE L’APROVACIÓ DE L’ ORDENANCES

Amb data 2 d’octubre de 2016 va entrar en vigor la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques ( LPAC) que en el seu article 133 regula la participació de la ciutadania, les persones i les organitzacions afectades en el procediment d’elaboració de les normes amb rang de llei i reglaments i disposa que amb caràcter previ a l’elaboració de la norma, se substanciarà una consulta pública a través d’ aquest portal web, en la que se sol·licitarà l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma. 

Funcionament de la consulta pública 

Els suggeriments o observacions que es vulguin aportar al respecte s'hauran d'enviar en el termini de deu dies naturals a comptar a parir de l'endemà de la publicació de la consulta prèvia a l'elaboració o modificació d'una ordenança o reglament. Caldrà que les propostes es facin arribar a l'Ajuntament de Margalef a través del Registre General d'Entrada de documents per tal que quedin correctament identificades i amb garanties que s'han presentat dins dels terminis establerts. 

PROBLEMES ǪUE ES PRETENEN RESOLDRE AMB LA MODIFICACIÓ I APROVACIÓ DE LES ORDENANCES ESMENTADES. 

L’ Ajuntament, advertit pels problemes que poden suposar la falta de regulació de la circulació als nostres camins considera necessari limitar l’ accés als mateixos i preveure un sistema d’infraccions i sancions per tal de garantir que les previsions de la normativa es compleixin. Per aquest motiu, el consistori pretén redactar una ordenança reguladora de l’ accés i estacionament de vehicles a motor als camins de l’embassament, el camí d’Esperelles i el camí de Sant Salvador així com la modificació en els punts que puguin resultar contradictoris de la Ordenança reguladora de les zones d’ acampada i aparcament per a vehicles a motor en el municipi de Margalef. 

 

Documents associats: