CORRECCIÓ D'ERRADES EN LA CONVOCATÒRIA DE BORSA DE TREBALL D'OPERARI

08/10/2020

CORRECCIÓ D'ERRADES EN LA CONVOCATÒRIA DE BORSA DE TREBALL D'OPERARI

ANUNCI

Per Resolució de l’Alcaldia de data 15 de juliol de 2020, es va resoldre convocar el procés per seleccionar el personal que ha de formar part d’una Borsa de treball de personal laboral, mitja jornada, denominació operari/ària de tasques múltiples amb caràcter de personal laboral, categoria personal peó, grup de classificació AP, per cobrir vacants, substitucions i qualsevol altre tipus de contingència d’aquest grup professional que es doni a l’ajuntament.

En data 25/09/2020 es va publicar la convocatòria de la borsa en la pàgina web de l' Ajuntament, identificant per error la mateixa " Auxiliar administratiu de gestió".

En data 08/10/2020 mitjançant decret d' alcaldia s' acordar corregir aquesta errada i fer-ho constar a la pàgina web de l' Ajuntament, en el sentit que ha de constar que la convocatòria és d' operari/ària de tasques múltiples amb caràcter de personal laboral, categoria personal peó, grup de classificació AP, per cobrir vacants, substitucions i qualsevol altre tipus de contingència d’aquest grup professional que es doni a l’ajuntament.