DECRET DE L’ALCALDIA APROVANT LA LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS, NOMENANT LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ I FIXANT LA DATA DE LA PRIMERA PROVA

13/10/2021

DECRET DE L’ALCALDIA APROVANT LA LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS, NOMENANT LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ I FIXANT LA DATA DE LA PRIMERA PROVA

En data 13/10/2021 s'ha aprovat el Decret d' Alcaldia aprovant la llista provisional d'admesos i exclosos, nomenant la Comissió de Valoració i fixant la data de la primera prova que es transcriu literal:

" Per decret d'alcaldia de 22/06/2021 es van aprovar les bases per convocar les proves selectives per constituir una borsa de treball d' administratiu de l’Ajuntament de Margalef grup al Grup C, Subgrup C2, mitjançant oposició, en règim funcionari interí, per poder cobrir, de forma excepcional, eventuals necessitats de personal d'aquest grup professional, atès que per Decret de l’Alcaldia es va resoldre que existeixen necessitats urgents i inajornables, ja que des d' agost de 2019 està vacant la plaça. 

La convocatòria i el text íntegre de les bases es van publicar al taulell d'anuncis de la corporació, així com en el Butlletí Oficial de la província, en el DOGC i en el Portal de Transparència.

En data 30/08/2021 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en el procés de selecció.

De conformitat amb les bases de la convocatòria i d’acord amb l’art. 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, una vegada finalitzat el termini de presentació d’instàncies, el president de la corporació ha de dictar resolució en el termini màxim d’un mes aprovant la llista d’admesos i exclosos, fixant el dia, hora i lloc d’inici de les proves i ordre d’actuació dels aspirants.

 

Primer. Aprovar la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos per prendre part en el procés per seleccionar el personal que ha de formar part d’una Borsa de treball de personal funcionari interí administratiu de l’Ajuntament de Margalef, grup C1 mitjançant oposició, per poder cobrir, de forma excepcional, eventuals necessitats de personal d'aquest grup.

L'ordre d' actuació dels aspirants es farà de conformitat amb el sorteig realitzat en el seu dia a la Diputació de Tarragona per als processos selectius i que fou publicat al BOPT de 6 de març de 2019 ( inserció 2019-2233). 

Admesos:

 

  1. ***0811**
  2. ***3411**
  3. ***8837**
  4. ***1350**
  5. ***0764**
  6. ***7551**
  7. ***3103**
  8. ***2930**

 

Exclosos: 

 

1. Cognoms i nom.

  1. ***7391**. Motiu: No acreditar els requisits mínims determinats a les bases de la convocatòria. 

 

Els aspirants exclosos i els omesos per no figurar en la llista provisional d’admesos i exclosos tenen un termini de 10 dies comptats a partir de l’endemà de la publicació de la present Resolució a la seu electrònica de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona per formular reclamacions i fer esmenes. En defecte, la llista provisional esdevindrà definitiva sense necessitat de nova resolució.

 

Segon. Nomenar els membres  de la Comissió de valoració de les proves, d’acord amb la composició que determinen les bases:

President titular: Sra. M. Carmen Cuenca Medina
President suplent: Sr. Luis Martín Montull
Vocal titular 1: Sra. M. Isabel Toribio Cazorla
Vocal suplent 1: Sr. Jordi Monrós Garate
Vocal titular 2: Sr. Francisco José Pueyo Gracia
Vocal suplent 2: Sr. José Arjona Cruz

 

Els membres de la Comissió de valoració es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los si concorre algun dels motius de l’article 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic.

 

Tercer. la Comissió de valoració s’ha de constituir a l' Ajuntament de Margalef, el dia 3 de novembre, a les 10:00 hores. Els aspirants admesos són convocats per a la realització del primer exercici en el lloc i l’hora indicats.

 

Quart. L’actuació dels aspirants en les proves que no es puguin realitzar conjuntament s’iniciarà amb l’aspirant el primer cognom del qual comenci per la lletra J, d’acord amb el sorteig que fa la Diputació de Tarragona, publicat al BOPT de 6 de març de 2019 – inserció 2019-2233).

 

Cinquè. Notificar aquesta resolució als membres de la Comissió de valoració i procedir a la seva publicació a la seu electrònica de l’Ajuntament, la qual cosa substitueix la notificació personal als interessats tal i com es desprèn de l’article 58.4 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Contra la resolució d’admesos i exclosos que és un acte de tràmit no hi caben recursos en via administrativa; però en el cas que esdevingui definitiva, es podrà interposar recurs contenciós d’administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva publicació i, alternativament i de forma potestativa, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva publicació."