Llista de persones admeses i excloses i data de les proves de selecció pel lloc de treball d'operari de tasques múltiples.

23/12/2020

Llista de persones admeses i excloses i data de les proves de selecció pel lloc de treball d'operari de tasques múltiples.

EDICTE

En data 23 de desembre de 2020 s'ha dictat Resolució d' Alcaldia, en relació al procediment de selecció convocat per seleccionar el personal que ha de formar part d'una Borsa de treball d'operari de tasques múltiples, personal laboral temporal a mitja jornada per la qual es disposa: 

PRIMER-. L' aprovació de la relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses al procés selectiu convocat per a la contractació en jornada a temps parcial de la plaça d'operari de serveis deversos amb formació de borsa de treball destinada a cobrir possibles vacants o substitucions.

ASPIRANTS EXCLOSOS

- xxxx5054H. Motiu: no disposar del permís de conduir sol.licitat.

 

SEGON-. L' aprovació de la relació definitiva de les persones aspirants que han de realitzar la prova d' acreditació de coneixements de llengua catalana en el nivell exigit, llevat que el dia de la prova acreditin complir aquest requisit mitjançant documentació justificativa:

- xxxx4351J

 

TERCER-. L' assenyalament de la data de constitució del Tribunal i l' inici de les seves actuacions:

Data: 29 de desembre de 2020

Hora 9:00 hores.

Lloc: Despatx de l' Ajuntament de Margalef. Plaça Sant Miquel 15.

Les persones aspirants convocades per a les proves hauran de comparéixer amb el DNI.

 

RELACIO D' ADMESOS PER ORDRE D' ENTRADA D'INSTÀNCIES.

1. XXXX5996Q

2. XXXX2275S

3. XXXX4351J

RELACIÓ D' EXCLOSOS.

1. XXXX5054H

 

El Tribunal s'ha de constituir als despatxos de l' Ajuntament de Margalef el dia 29 de desembre de 2020 a les 9:00 hores. Plaça Sant Miquel 15.

- 9:00 hores: examen català.

1. XXXX4351J

- 10:00 hores: valoració de mèrits i entrevista.