PRORROGA DEL PLAÇ PER PRESENTAR SOL.LICITUDS A LA BORSA DE TREBALL DE OPERAR PER L'AJUNTAMENT DE MARGALEF

08/10/2020

PRORROGA DEL PLAÇ PER PRESENTAR SOL.LICITUDS A LA BORSA DE TREBALL DE OPERAR PER L'AJUNTAMENT DE MARGALEF

En data 8 d'octubre s'ha aprovat Decret en la mateixa data pel qual, atès l'advertiment de l' error que la convocatòria d'operari no constava publicada en el BOPT, s' ha corregit l' error segons es transcriu literalment:

Expedient: 4307510007-2020-0000035

Òrgan competent: Alcalde

DECRET

 

Decret advertint error en la publicació de bases
Fets

PRIMERA-. Advertit l' error que la convocatòria només s'ha publicat a la seu electrònica de l' Ajuntament de Margalef.

SEGONA-. Advertit l' error que a l' anunci de la seu electrònica de l' Ajuntament de Margalef consta com a error " “Auxiliar administratiu de gestió”, Equivalent al Grup C, Subgrup C2 de personal funcionari, nivell de titulació “graduat en
educació secundària obligatòria (ESO), Graduat Escolar, Tècnic auxiliar, grup C2"

Fonaments de dret

L’art. 21 LRBRL estableix que és competència de l’alcaldia aprovar les bases de les proves per la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i
periòdiques

En conseqüència, RESOLC:

PRIMERA-. Acordar la publicació al BOPT i al Portal de transparència de la convocatòria i prorrogar la data de presentació de les sol.licituds 10 dies hàbils des de la data de publicació al BOPT.
SEGONA-. Acordar corregir el títol d' exposició a la Seu Electrònica de l' Ajuntament de Margalef.

Règim de recursos:

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar
de l'endemà de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

L'Alcalde.

Joaquim Vila Gisbert