ANUNCI DE CONSULTA PÚBLICA RESPECTE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM.

06/02/2023

ANUNCI DE CONSULTA PÚBLICA RESPECTE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM.

Actualitzat a data 16/02/2023

De conformitat amb l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, s’obra un termini de quinze dies hàbils de consulta pública respecte la proposta de modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal que té com a objectiu principal la eliminació de la figura del PEU-1 Cooperativa, per tal de poder desenvolupar usos o autoritzar edificacions en sòl no urbanitzable sense requerir que tots els propietaris de l'àmbit tinguin la necessitat de ser partíceps de la figura de planejament. Aprofitant la tramitació d' aquesta modificació, s'elimina el sistema d'equipaments (E8) previst per a la bàscula municipal en el PEU-1, s' elimina també la obligació de trasllat des del PAU-2 ( carretera) i s' elimina l' ús ramader intensiu com ús compatible en la zona Riberals de protecció especial ( 25a4). Per últim es proposa establir una línia d'edificació de la carretera a una distància de 8m.

Es pot consultar en horari d' atenció al públic a les oficines municipals.

Actualització 16/02/2023: Adjuntem link per consulta telemàtica del document. A efecte de computs del termini d' al.legacions s'entendrà com a data d'inici per fer al.legacions la data d' aquest dia, 16/02/2023 en què el document és accessible via telemàtica. 

PART 1 /sites/margalef/files/recursos/part_1.pdf

PART 2 /sites/margalef/files/recursos/part_2.pdf

PART 3 /sites/margalef/files/recursos/part_3.pdf

PART 4 /sites/margalef/files/recursos/part_4.pdf

PART 5 /sites/margalef/files/recursos/part_5.pdf

PART 6 /sites/margalef/files/recursos/part_6.pdf